O nama

Istorijat preduzeća


Preduzeće " METAL " d.o.o. Teslić osnovano je 01.07.1991. godine sa pretežnom djelatnošću pružanjem usluga u termoenergetici i trgovinom na veliko i malo pratećom opremom za tu djelatnost.U osnivanju zapošljavalo je dva radnika sa tendencijom stalnog rasta. Od 2003 godine na novoj lokaciji započeli smo gradnju poslovnog objekta u Vrelima za proširivanje kapaciteta u trgovini i pogona za proizvodnju.Od 2004. godine uvodimo proizvodnju više tipova električnih , toplovodnih kotlova za centralno grijanje i izradu raznih konstrukcija za potrebe tržišta. Sredinom 2007. godine uvodimo novu liniju za proizvodnju kotlova , komponenti trafo kotlov za poznatog kupca "PREIS " iz Slovenije, a proizvodi su namijenjeni za poznatu kompaniju " SIMENS" SR Njemačka.

U osnivanju preduzeće je zapošljavalo dva radnika, danas zapošljava više od 40 radnika, od kojih ima i visoko obrazovanih kadrova koji svakodnevno rade na unapređenju kvaliteta proizvoda.Unapređenje kvaliteta , kako proizvoda tako i poslovanja preduzeća potvrđeno je dobijanjem standarda ISO 9001:2008 i ISO 3834-2. Od perioda 2003 godine bilježimo stalni rast proizvodnje cca. od 10-15% na godišnjem nivou, od čega je cca. 90% izvoz na strano tržište.


Zadovoljni kupci su naš prioritet


Zahtjevi ino kupca su za povećanje obima proizvodnje stalni , tako da sveke godine proširujemo kapacitete prema svojim mogućnostima. Preduzeće " METAL " D.o.o. Teslić opredjeljeno je za zadovoljenje potreba, želja kupca, dobavljača i zaposlenih radnika. Naša proizvodnja je orjentisana na proizvodnju toplovodnih kotlova i elektro kotlova namijenjeni za centralno grijanje, stambenih objekata, proizvodnih hala, lokala i porodičnih kuća.Pralelno sa razvojem toplovodnih kotlova uspostavili smo saradnju sa proizvođačem trafo kotlova i koponenti.Taj projekat traje od početka 2008.godine što nam je omogućilo izvoz cca 90% ukupne proizvodnje na strano tržište.

Preduzeće “ METAL “ doo Teslić posjeduje ispunjava zahtjeve standarda (ISO 9001: 2015 , ISO 3834-2) što dokazuje posjedovanjem sertifikata ( prilog sertifikati ) !!! SERTIFIKAT 1 SERTIFIKAT 2 SERTIFIKAT 3

POLITIKA INTEGRALNOG SISTEMA

Par riječi osnivača

Misija postojanja i poslovanja preduzeća METAL ostvaruje se zadovoljenjem potreba i želja zainteresovanih strana za procese proizvodnje opreme za centralno grijanje, razvoj proizvoda i opreme za centralno grijanje i projektovanjem i nadzor nad projektovanjem mašinske faze i izvođenje i nadzor nad izvođenjem mašinske faze. Zaposleno osoblje i vlasnici METAL- a svoje interese ostvaruju kroz postizanje potpunog zadovoljstva kupaca i krajnjih korisnika proizvoda i usluga uz zadovoljavanje potreba društvene zajednice i interesa poslovnih partnera METAL-a u tržišnom konceptu poslovnih odnosa.

Standardan kvalitet proizvoda i usluga je osnov poslovne strategije, kojom obezbeđuje jedinstvo svih interesa, dugoročni opstanak na tržištu i stalan razvoj.

Ostvarivanje generalne politike kvaliteta je da preko kvalitete svojih proizvoda i usluga budu među vodećim proizvođačima opreme za centralno grijanje, projektovanje i izvođenje mašinske faze u BiH i zemljama u okruženju. Obezbeđenje efektivnog upravljanja i stalnog rasta kvaliteta procesa rada METAL-a će postići putem ostvarivanja politika kvaliteta.


EKOLOŠKA SVIJEST

Odgovornost prema zaštiti životne sredine

Preduzeće “ METAL “ doo provodi stalne aktivnosti na zaštiti životne sredine u skladu sa zakonskom regulativom i sistemski kontroliše uticaje koji značajno mogu djelovatri i djeluju na životnu sredinu. U radnim procesima METAL –a primjenjuju se materijali, proizvodi i postupci rada koji su u skladu sa dozvoljenim uticajima na životnu sredinu! Posjedujemo sve potrebene certifikate, ekološku dozvolu i ispunjavamo sve potrebne standarde o zaštiti čovjekove okoline, zaštite na radu i zdravlju radnika.